*** ENGLISH VERSION BELOW ***

Czym jest polityka prywatności?

Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Twoje dane są przechowywane i przetwarzane, kiedy korzystasz z naszej strony internetowej. Znajdziesz w niej odpowiedzi na takie pytania jak:

- kto jest administratorem Twoich danych i jak się z nim skontaktować
- jakie dane zbieramy i co jest podstawą ich przetwarzania
- co robimy z Twoimi danymi, jak je przechowujemy oraz kto ma do nich dostęp
- jakie przysługują Ci prawa
- czym są pliki cookies, do czego służą i jak możesz nimi zarządzać.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Web2Business sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001070737, NIP: 5252981247, Regon: 527005044.

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

- poczty elektronicznej: [email protected];
- poczty tradycyjnej: ul. Sokratesa 2B / 14, 01-909 Warszawa;
- telefonicznie: +48 781 342 320.

Jakie dane zbieramy?

Gromadzimy informacje o Twoim urządzeniu oraz łączu internetowym i zapytaniach, które trafiają do naszego serwera, w tym adres IP oraz ewentualnie inne dane, które nam podasz, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale czasem może być niezbędne, abyśmy mogli świadczyć dla Ciebie daną usługę, np. odpowiedzieć na przesłane zapytanie bądź próbę kontaktu telefonicznego.

Powyższe dane będziemy przetwarzać, gdy wyrazisz na to zgodę lub gdy będzie to niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej oraz administrowania nią.

Jeśli wyrazisz zgodę na cookie marketingowe, na niektórych stronach naszej witryny wyświetlą się treści przechowywane przez podmioty zewnętrzne, np. YouTube, Facebook czy Instagram, co wiąże się z przetwarzaniem danych przez te podmioty. Jeśli nie chcesz takiej zgody udzielać, zapewnimy link umożliwiający obejrzenie tych treści bezpośrednio na stronach tychże podmiotów zewnętrznych.

Co robimy z Twoimi danymi?

Dane zbieramy, aby móc dostarczać Ci usługi, analizować ruch na stronie, wyświetlać Ci trafniejsze reklamy, czy też wysyłać informacje marketingowe.

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, ani nie stosujemy profilowania, które może wywoływać wobec Ciebie skutki prawne Twoje dane mogą być przekazane do podmiotów, z usług których korzystamy przy realizacji naszych obowiązków oraz prowadzenia działalności.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa strony, korzystamy z zabezpieczenia reCAPTCHA, która przetwarza dane zgodnie z polityką prywatności i warunkami korzystania z usług firmy Google.

Zgodnie z zasadami przetwarzania danych w trybie uzyskiwania zgody firmy Google, przesyłamy do Google informacje dotyczące zapytań do naszego serwera. Na podstawie tych danych, w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkownika, dokonywana jest przybliżona korekta pomiarów ruchu na naszej stronie, by częściowo skompensować zniekształcenie pomiaru wynikające z respektowania odmów użytkowników na przetwarzanie ich danych.

Niektórzy dostawcy usług (np. Google) mogą przechowywać dane na serwerach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednak zawsze będą to dostawcy, którzy gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności przewidziane przez obowiązujące prawo.

W zależności od celu przetwarzania danych przechowujemy je:

- do momentu uznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (formularz kontaktowy, email);
- przez okres nie dłuższy niż 25 miesięcy od Twojej ostatniej interakcji z naszą stroną (pozostałe dane).

Jakie przysługują Ci prawa?

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W każdej chwili możesz zgłosić nam chęć skorzystania z przysługujących Ci praw, a my niezwłocznie podejmiemy działania w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W przypadku niemożliwości natychmiastowego działania zostaniesz o tym poinformowany najdalej w ciągu miesiąca.

W dowolnym momencie możesz również cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Gdy chcesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, kliknij w link do rezygnacji znajdujący się na dole wiadomości otrzymanych w ramach newslettera. W pozostałych przypadkach wniosek taki należy przesłać na adres: [email protected].

W sytuacji, gdy uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


What is the Privacy Policy?

Our Privacy Policy explains how your data is stored and processed when you use our website or interact with us, for example, through a contact form or email. It provides answers to questions such as:

- who is a data controller, and how can you contact them?
- what data do we collect, and what is the legal basis for processing it?
- how do we handle your data, how is it stored, and who has access to it?
- what rights do you have?
- what are cookies, what is their purpose, and how can you manage them?

Data Controller

The data controller for your personal information is Web2Business sp. z o.o., located in Warsaw, registered in the National Court Register under number 0001070737, NIP: 5252981247, Regon: 527005044.

For enquiries regarding your personal data, you can contact us through:

- Email: [email protected]
- Post: ul. Sokratesa 2B / 14, 01-909 Warszawa;
- Phone: +48 781 342 320

Data Collection

We collect information about your device and internet connection, including IP address and any other data you provide, such as name, email address, and phone number.

Providing personal data is voluntary but may be necessary to provide certain services, such as responding to inquiries or delivering requested newsletters.

We process the mentioned data when you give consent or when it is necessary for the functioning and administration of our website.

If you consent to marketing cookies, some pages of our site will display content stored by third parties, such as YouTube, Facebook, or Instagram, which involves the processing of data by these entities. If you do not wish to give such consent, we will provide a link that allows you to view this content directly on the pages of these external entities.

Data Usage

We collect data to provide services, analyse website traffic, display relevant advertisements, and send marketing information. We do not make automated decisions or use profiling that may have legal effects on you.

Your data may be shared with service providers we use to fulfill our obligations.

For the security reasons, we use Google’s reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

In line with Google’s data processing principles for consent mode, we send information about requests to our server to Google. Based on this data, in a way that prevents user identification, an approximate adjustment of traffic measurements on our site is made to partially compensate for the measurement distortion resulting from honoring user refusals to process their data.

Some service providers (e.g., Google) may store data outside the European Economic Area, ensuring data protection through compliance mechanisms as required by applicable law.

Depending on the data processing purpose, we retain data:

- until objection to the processing of their personal data is recognized (contact form, email)
- for a period not exceeding 25 months from your last interaction with our website (other data)

Your Rights

You have the right to access, correct, transfer, delete, restrict processing, and object to the processing of your personal data.

You can exercise these rights by contacting us, and we will promptly respond. If immediate action is not possible, you will be informed within one month.

You can also withdraw your consent for data processing at any time. If you believe your personal data is processed unlawfully, you have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office.

Napisz do nas


envelope